Current Page || History

Subtitles for Three Woodcutters (1959)


Vietnamese
August 16 2020 20:02:54
Created by Cynir
Tri drovoseka.1959.vi.1.25fps.1597608174.srt ⭳
Quality: unknown

Bong Bóng, Cọng Rơm và Chiếc Hài bàn nhau lội qua sông buốt giá, nhưng vì hiếu thắng mà cả ba lăn tòm xuống nước chết đuối... Nhưng khoan ! Truyện đó xưa rồi, còn đây là truyện đời nay.

Video preview(s):
Multiplier is 1.
Offset is 4.5.

The text content of the file is: