Current Page || History

Subtitles for Trouble Makers (1982)


Vietnamese
March 05 2024 22:29:09
Created by Cynir
Bedokury.1982.vi.1.25fps.1709677749.srt ⭳
Quality: unknown

Có anh Bếp nọ mới nhận chứng chỉ hành nghề nên phải soạn những món đã ghi trong thực đơn. Anh bèn sai thằng Mèo phải canh các thứ nguyên liệu trong kho cho đỡ hư. Nhưng chú Chuột đã xông vào phá cho tanh bành. Cuối cùng thì, chẳng còn gì trong nhà nữa cả.

Video preview(s):
Multiplier is 1.
Offset is 0.
Multiplier is 1.
Offset is 0.

The text content of the file is: