Current Page || History

Subtitles for Ivashko and Baba Yaga (1938)


Vietnamese
December 29 2022 04:07:59
Created by Cynir
Ivashko i Baba-Yaga.1938.vi.1.25fps.1672286879.srt ⭳
Quality: unknown

Cậu bé Ivashko láu lỉnh thay ông đi chài cá, nhưng không may bị Baba Yaga bắt về định xơi thịt. Cậu bé sẽ vượt thoát thế nào đây ?

Video preview(s):
Multiplier is 1.
Offset is 23.8.
Multiplier is 1.
Offset is 7.2.

The text content of the file is: