Current Page || History

Subtitles for The 25th - the First Day (1968)


Vietnamese
July 21 2023 07:27:27
Created by Cynir
25-ye pervyy den.1968.vi.1.24fps.1689924447.srt ⭳
Quality: unknown

Bộ phim lược thuật những thành quả của cuộc Cách Mạng Tháng Mười Nga năm 1917 cho lớp khán giả thiếu niên nhi đồng.

Video preview(s):
Multiplier is 1.
Offset is 0.
Multiplier is 24/25.
Offset is -0.3.

The text content of the file is: