Current Page || History

Subtitles for Fox and Wolf (1958)


Vietnamese
December 26 2023 20:22:23
Created by Cynir
Lisa i volk.1958.vi.1.24fps.1703622143.srt ⭳
Quality: unknown

Sói già hung dữ đòi con Cáo phải chia khẩu phần mùa đông, thế là Cáo lập mưu liên tục đưa Sói vào bẫy.

Video preview(s):
Multiplier is 1.
Offset is -0.2.

The text content of the file is: