Current Page || History

Subtitles for The Labyrinth. The Exploits of Theseus (1971)


Vietnamese
August 10 2019 22:51:22
Created by Cynir
Labirint. Podvigi Teseya.1971.vi.1.25fps.1565477482.srt ⭳
Quality: unknown

Anh hùng Theseús được thầy Kheírōn cho xuống núi đặng cứu cố hương Athênai khỏi cái lệ cống người cho quái thú Mīnótavros. Công nghiệp này nhằm chứng minh chàng có xứng kế ngôi vua cha hay không, cũng để báo ơn dưỡng dục của thầy nhân mã.

Video preview(s):
Multiplier is 1.
Offset is 1.3.

The text content of the file is: