Current Page || History

Subtitles for Fire (1971)


Vietnamese
August 10 2019 22:51:10
Created by Cynir
Ogon.1971.vi.1.25fps.1565477470.srt ⭳
Quality: unknown

Truyện cậu bé và chú chuột du hàng thời gian để hiểu ý nghĩa của lửa đối với sự tiến hóa của nhân loại.

Video preview(s):
Multiplier is 1.
Offset is 0.

The text content of the file is: