Current Page || History

Subtitles for Bang! Bang! Oh-oh-oh! (1980)


Vietnamese
September 30 2021 08:19:44
Created by Cynir
Pif-paf, oy-oy-oy.1980.vi.1.25fps.1632989984.srt ⭳
Quality: unknown

Truyện phim phỏng theo ý tưởng của tác gia Fyodor Miller, nhằm giễu nhại các loại hình kịch trường đặc sắc thời thịnh vượng nhất của văn nghệ Tô Liên.

Video preview(s):
Multiplier is 1.
Offset is -2.2.

The text content of the file is: